Kwaliteitsstatuut

Download kwaliteitsstatuut

Hier vind je de kwaliteitsstatuut,

er 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: N.A. Najem
BIG-registraties: 79062403801
Overige kwalificaties: Arts, Psychiatrie
Persoonlijk e-mailadres: n.najem@tcpe.nl
AGB-code persoonlijk: 03307049
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: TCP
E-mailadres: info@tcpe.nl
KvK nummer: 84745371
Website: www.tcpe.nl
AGB-code praktijk: 03037996
2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Visie/Werkwijze;
Wij richten ons op mensen met psychiatrische problemen en/of verslavingsproblematiek.
Hierbij betrekken wij familie en omgeving indien nodig/gewenst.
Patiënten zijn welkom in ons praktijk, uitzonderlijk bij hun op locatie en online.
Patiënten kunnen ook kiezen voor eHealth.
Patiënten;
Transculturele therapie legt de nadruk op mensen met migratieachtergrond.
Wij behandelen patiënten in de door hun gekozen taal (Nederlands, Arabisch, Farsi, Antilliaans,
Marokkaans (Arabisch/Berbers)
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Overige kindertijd
Alcohol
Overige aan een middel
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Eetstoornis
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: N.A. Najem
BIG-registratienummer: 79062403801
Indicerend regiebehandelaar 2
Naam: J.G. Jorna
BIG-registratienummer: 89063257425
Indicerend regiebehandelaar 3
Naam: A. Faulborn
BIG-registratienummer: 69919014625
Indicerend regiebehandelaar 4
Naam: B. M’Rabet
BIG-registratienummer: 79051491930
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: N.A. Najem
BIG-registratienummer: 79062403801
Medebehandelaar 1
Naam: P. Darvish-Zadeh
BIG-registratienummer: 89048207630
Specifieke deskundigheid: Verpleegkundige
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
Anders: Transfertafel met 11 zorgaanbieders en 1 zorgverzekeraar (CZ)
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
PsyQ Eindhoven
i-psy
GGzE
Praktijk Atypisch Psychosociale Hulpverlening Melisa Faulborn 69919014625
Julia Jorna 89063257425 en 19063257416
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Hierin nemen wij de verwijzer(s), andere GGZ instellingen en huisarts(en)
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten/cliënten kunnen op afspraak gedurende avond en zaterdag tot 21:00uur terecht bij TCP
Indien patiënten/cliënten geen afspraak hebben zoals hierboven omschreven, kunnen zij in alle
andere gevallen terecht bij de huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: wij enkel categorie A en B behandelen. In noodgevallen sturen wij patiënten/cliënten
door naar een crisisdienst of SEH
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Julia Jorna 89063257425 en 19063257416
Melisa Faulborn 69919014625
B. M’Rabet 79051491930
P. Darvish-Zadeh 89048207630
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
MDO waardoor wij een beter diagnose kunnen vaststellen en een passende behandeling kunnen
voorstellen en uitvoeren.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
https://tcpe.nl/tarieven/
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Anders: Herregistratie voor medische specialisten wordt 1x per 5 jaar uitgevoerd door NVVP
200 accredetatiepunten (congressen en nascholing) – IMFS (Vrest) (kwaliteit visitatie op werkplek)
minimaal 24uur per week werkzaam als psychiater
Zie ook document (KNMG)
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Cijntje, Zairo
Praktijkmanager
zairo@tcpe.nl
085 130 81 16
of
https://erisietsmisgegaan.nl/
035-2031585
Link naar website:
https://tcpe.nl/geschillen/
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Collega psychiater Mehmet Acun, voor de andere behandelaren hebben wij een regeling dat wij niet
collectief sluiten. Interne collega’s nemen dan tijdelijk de agenda/patiënten/cliënten over.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://tcpe.nl/wachttijd/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Bij TCP kan je op meerdere manier aanmelden;
1: via de website https://tcpe.nl/aanmelden
2: doorverwijzing huisarts
3: doorverwijzing externe praktijk(en)/instellingen en zorgaanbieders
Alle aanmeldingen worden afgehandeld door Dhr. Cijntje, Zairo en in het EPD systeem gezet
Intake worden gehouden door;
B. M’Rabet
M. Faulborn
P. Darvish-Zadeh
Inhoudelijke communicatie wordt gedaan door behandelaar naar cliënt
Niet zorg gerelateerde communicatie door de Praktijkmanager (Cijntje, Zairo)
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Na iedere sessie zal er ruimte gemaakt worden voor nabespreking. De cliënt/patiënt heeft dan
ruimte om bijkomende vragen te stellen.
Cliënt/Patiënt kan op ieder moment diens dossiers en gegevens inzien middels inloggen via ons EPD
systeem.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
MDO, behandelplan, evaluatie, vragenlijsten
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Per 3 maanden voor basis GGZ en 6 maanden voor specialistisch GGZ
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Dit doen wij doormiddel van vragenlijsten;
CQiv-amb
SDQ
SQ48
ORS
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Cijntje, Zairo
Plaats: Eindhoven
Datum: 11-02-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja