Klachten/geschillen

Een klacht over een GGZ praktijk? Lees hier de informatie in de klachtenprocedure GGZ die u kunt gebruiken om een klacht over een GGZ arts, of ander medewerker van een GGZ-praktijk kenbaar te maken. 

Lees hier welke stappen u kunt doorlopen. Voordat u deze klachtenprocedure verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u met de klacht wilt bereiken. Is dit een excuses van arts en/of andere zorgverlener van de GGZ-praktijk? Wilt u herhaling bij uzelf of bij een ander voorkomen, of wilt u een letselschadevergoeding? 

Klacht over GGZ

Een klacht over een GGZ praktijk kan ontstaan door verschillende oorzaken. Voorbeelden van een klacht over een GGZ praktijk zijn:

 • Uw GGZ praktijk wilt u geen informatie geven over derden, zoals een familielid.
 • Uw GGZ praktijk verstrekt u onbegrijpelijke informatie.
 • U wordt niet doorverbonden met uw behandelaar door de medewerker van de GGZ praktijk.
 • Uw GGZ praktijk geeft u geen inzage in uw medisch dossier.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door de GGZ praktijk.
 • Uw GGZ praktijk weigert een behandeling bij u te doen.
 • Uw GGZ praktijk heeft een verkeerde diagnose bij u gesteld.
 • Uw GGZ praktijk verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • U voelt zich niet serieus genomen door uw GGZ praktijk.

TIP: Lees de klachtgronden waarover zorggebruikers, met een zorgmachtiging of (machtiging tot voortzetting van een) crisismaatregel is afgegeven en die verplichte zorg ontvangen, een klacht kunnen indienen.

Waar kan ik een klacht indienen?

Bij het indienen van een klacht over GGZ is het belangrijk dat u de juiste klachtenprocedure volgt voor de juiste opbouw van de klacht. Hiermee wordt voorkomen dat de klacht ongegrond wordt verklaard. De stappen worden verderop deze pagina uitgebreid beschreven. Je kunt contact met ons opnemen door het onderstaande formulier in te vullen of ons een belletje te geven. 

De eerste stap bij een klacht GGZ indienen is een persoonlijk gesprek met de betreffende zorgverlener. Vaak is de zorgverlener waar de klacht over gaat zich niet bewust van de onvrede. Door de klacht bespreekbaar te maken is het wellicht mogelijk om samen tot een oplossing te komen. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een GGZ praktijk:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de zorgverlener te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Vind de klachtenregeling van uw GGZ praktijk via ons overzicht:

Ben je ontevreden over onderdelen van de behandeling of heb je een klacht? Bespreek het dan eerst met de direct betrokken(en). Een gesprek lost vaak veel op.

Je kunt hierbij hulp vragen van een familielid of naaste. Als je in behandeling bent bij TCP kun je ook aankloppen bij de vertrouwenspersoon/praktijkmanager.
Familieleden en naasten kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Kom je met de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing van je probleem, dan kan je een klacht indienen. Dat doe je bij de klachtenfunctionaris of de Klachtencommissie.

Patiënten vertrouwenspersoon:
Zairo Cijntje (Praktijkmanager TCP)
zairo@tcpe.nl
085 130 81 16

Familie vertrouwenspersoon:
Siani Cijntje
sian@tcpe.nl
06 44 99 77 17

Het is niet nodig om een klacht direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de GGZ instelling te melden. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgedaan met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijk verplichte reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de GGZ instelling. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend start de termijn van zes weken voor de GGZ instelling om de klacht af te handelen. Via de klachtenregeling van de GGZ instelling is de klachtenfunctionaris te bereiken.

De klachtenfunctionaris van de GGZ praktijk kan u helpen wanneer een persoonlijk gesprek met de zorgverlener geen positieve uitkomst biedt. Of wanneer een persoonlijk gesprek met de zorgverlener niet is gewenst. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris GGZ kan helpen met ondersteuning, informatie en advies om de klacht samen met u zo laagdrempelig mogelijk op te lossen. De klachtenfunctionaris GGZ kan bemiddelen in een gesprek met de betrokkene(n) en bekijken welke oplossingen er mogelijk zijn.

Het is niet nodig om een klacht direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de GGZ praktijk te melden. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgedaan met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijk verplichte reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de GGZ praktijk . Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend start de termijn van zes weken voor de GGZ praktijk om de klacht af te handelen. Via de klachtenregeling van de GGZ praktijk is de klachtenfunctionaris te bereiken.

Cliëntvertrouwenspersoon en patiëntvertrouwenspersoon (PVP)

LET OP: In veel klachtenregelingen van GGZ praktijk wordt alleen naar de cliëntvertrouwenspersoon en/of patiëntvertrouwenspersoon (PVP) verwezen. Dit is niet altijd ook de klachtenfunctionaris van de GGZ praktijk . Wordt de klachtenfunctionaris niet vermeld in de klachtenregeling, vraag dan specifiek naar de klachtenfunctionaris van de GGZ praktijk . Elke zorgverlener en zorgorganisatie heeft een klachtenfunctionaris, dit is wettelijk verplicht.

Contactgegevens klachtenregeling GGZ:

De gegevens kunt u vinden op www.eriseenprobleem.nl.

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de Raad van Bestuur, dan kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke geschillencommissie GGZ indienen. De stap naar de geschillencommissie GGZ kan gemaakt worden wanneer:

 • U het niet eens bent met de schriftelijke reactie van de GGZ praktijk op de klacht.
 • De GGZ praktijk de verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen of omdat er überhaupt geen klachtenregeling is.
 • De GGZ praktijk de klachtenregeling niet naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld omdat er niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk wordt gereageerd op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de zorgverlener (werkzaam bij de GGZ praktijk ) in het kader van de zorgverlener bij de GGZ praktijk indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door een zorgverlener in dienst van de GGZ praktijk .

In de klachtenregeling van de GGZ praktijk staat aangegeven bij welke geschillencommissie de GGZ praktijk is aangesloten. Zo niet, vraag het op bij de klachtenfunctionaris van de GGZ praktijk . Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van de GGZ praktijk al voor u opgezocht. Vind de digitale klachtenregeling van uw GGZ praktijk in ons overzicht:

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro, dan is er sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. U kunt de letselschade pas verhalen als de veroorzaker medisch aansprakelijk is. Hierbij moet u de GGZ praktijk aansprakelijk stellen voor de letselschade. In dit proces heeft u een letselschadespecialist nodig.

Hoe stelt u de GGZ praktijk aansprakelijk?

U heeft recht op een letselschadevergoeding bij opgelopen letselschade door een vermijdbare medische fout. Omdat het lastig is om zelf alle schadeposten uit te zoeken, adviseren wij altijd om contact op te nemen met een specialist letselschade. Deze helpt u bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s) en zoekt uit welke schadeposten er zijn voor de opgelopen letselschade. Neem contact op onze specialisten letselschade laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden:


Of ben je op zoek naar ...