Gebruikersvoorwaarden

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. TCP doet haar uiterste best om de website te beveiligen tegen ongeautoriseerde plaatsing of wijziging van informatie door derden.

Desondanks kan deze website onvolkomenheden bevatten. TCP sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website, meer in het bijzonder als gevolg van eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld. TCP is eveneens niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van informatie op internetpagina’s waarnaar op de website van TCP wordt verwezen.

Wanneer je onze website bezoekt, accepteer je dat je bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site.

Copyright (auteursrecht) / intellectuele eigendomsrechten

Copyright © TCP. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website zijn eigendom van TCP en de aan haar gelieerde organisaties of ze zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is je toegestaan door deze website te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, maar in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de website dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere website (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door TCP en de aan haar gelieerde organisaties. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je ons via deze website verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Lees deze verklaring zorgvuldig door voordat je ons informatie verstrekt.

Privacyverklaring website

Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden en de website
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen of de toegang tot deze website te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.