Betalingsvoorwaarden

Betalings- en annulersingsvoorwaarden TCP Eindhoven

 1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen zorgverlener en zorgvrager/opdrachtgever.

 2. De zorgvrager/opdrachtgever kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

 3. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt of opdrachtgever in rekening te brengen. Dit betekend dat de patiënt of opdrachtgever buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

 4. Eigen risico bij behandelingen bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. De zorg valt onder het eigen risico en in 2022 geldt een eigen risico van Euro 385,- (indien u een hoger eigen risico met uw verzekeraar hebt afgesproken is uiteraard dat bedrag van toepassing). Een behandeltraject valt onder het eigen risico van het jaar waarin het behandeltraject wordt gestart. U betaalt alle geconsumeerde ggz zorg (exclusief de huisarts) uit uw basisverzekering tot het bedrag van uw (openstaande) eigen risico over dat jaar dus eerst zelf.

 5. Declaratie van factuur bij vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet (GBGGZ EN SGGZ)
  A. Indien TCP een contract of betalingsovereenkomst heeft afgesloten met uw verzekeraar, dan declareert TCP de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar na afronding van de behandeling of, indien behandeling langer dan een jaar duurt, na een jaar. Naast het eigen risico zullen er dus geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.
  B. Indien TCP geen contract of betaalovereenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan zal de factuur na afronding van de behandeling of na een jaar indien de behandeling langer duurt dan een jaar, naar u worden verstuurd. De verzekeraar keert vervolgens het vergoede bedrag aan u uit, waarna u over kunt gaan tot betaling aan TCP. Het gedeelte dat niet wordt vergoed door de verzekeraar (met uitzondering van het eigen risico) zal door TCP worden gecrediteerd met maximum van 20% van het gefactureerd bedrag.

 6. Alle door zorgverlener gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

 7. Na vervaldatum is de zorgvrager/opdrachtgever in gebreke. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van zorgvrager/opdrachtgever bedragen elke keer 25euro die ten laste van zorgvrager/opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van zorgverlener.

 8. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan zorgverlener de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat betaling geschiedt.

 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de zorgvrager/opdrachtgever zijn de vorderingen van zorgverlener op zorgvrager/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 10. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door zorgvrager/opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de zorgvrager/opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

 11. Zorgverlener behoudt zich het recht voor tot wijziging van de tarieven, welke minimaal een maand van te voren op www.tcpe.nl bekend zal worden gemaakt.